Vælg en side

Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

For PrecaGlove ApS, CVR-nr. 41 59 27 37

1 Generelt

1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser (”Leveringsbetingelser”) gælder for alle leverancer af produkter (”Ydelsen/Ydelser”) fra PrecaGlove ApS (”PrecaGlove”) til enhver kunde (”Kunde”), medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt.

1.2 Leveringsbetingelserne udgør en integreret del af aftalen indgået mellem parterne, herunder enhver efterfølgende aftale og ændring (”Aftale”). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Leveringsbetingelserne og Aftalen, har Aftalen forrang.

1.3 Kundens eventuelle afvigende accept, ordre, købsbetingelser eller tillæg, ændringer eller indskrænkninger til Leveringsbetingelserne finder kun anvendelse i det omfang PrecaGlove har givet sin udtrykkelige, skriftlige godkendelse heraf.

2 Afgivelse af Ordre / Accept af tilbud

2.1 En modtaget ordre anses for Kundens tilbud om at købe Ydelsen i henhold til Leveringsbetingelserne. Kun ordrer, for hvilke der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse (accept) fra PrecaGlove, er bindende for PrecaGlove og kun på de i ordrebekræftelsen indeholdte betingelser.

3 Levering

3.1 PrecaGlove skal levere de Ydelser, der er angivet i Aftalen på det aftalte leveringstidspunkt. Et af Kunden meddelt tidspunkt for levering er først bindende for PrecaGlove ved dennes skriftlige bekræftelse heraf.

3.2 Medmindre andet er aftalt, skal alle produkter leveres Ex Works i overensstemmelse med de til enhver tid gældende Incoterms, som indtil videre er Incoterms 2020 reglerne.

4 Betalingsbetingelser

4.1 Ydelsen leveres mod betaling som nærmere fastsat i Aftalen.

4.2 Alle priser er angivet i danske kroner, inklusive moms og øvrige skatter/afgifter.

4.3 Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadatoen, medmindre andet følger af ordrebekræftelsen.

4.4 Ved forsinket betaling er PrecaGlove berettiget til at opkræve renter i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Er leveringen endnu ikke sket, er PrecaGlove berettiget til at tilbageholde Ydelsen indtil betaling sker.

5 Ejendomsforbehold

5.1 PrecaGlove har ejendomsretten til Ydelsen, indtil det tidspunkt, hvor der er sket betaling af den fulde købesum for Ydelsen.

6 Mangler

6.1 Kunden er efter levering af Ydelsen forpligtet til at foretage en grundig undersøgelse af Ydelsen for at sikre, at denne er mangelfri. Reklamationer over mangler ved Ydelsen skal fremsættes skriftlig over for PrecaGlove uden ugrundet ophold.

6.2 Kunden kan ikke gøre mangelskrav gældende for skader, der er opstået som følge af almindeligt slid og ælde, urigtig anvendelse af Ydelsen, forkert montering af Kunden selv samt egne forsøg på ændring eller reparation af Ydelsen.

6.3 I tilfælde af skjulte mangler ved Ydelsen skal der reklameres senest 3 måneder efter leveringstidspunktet. Efter dette tidspunkt kan der ikke reklameres over mangler ved Ydelsen, uanset hvornår sådanne mangler måtte være konstateret.

6.4 PrecaGlove er i tilfælde at mangler ved Ydelsen, som denne er ansvarlig for, berettiget til frit at vælge mellem at foretage afhjælpning, omlevering eller at betale et forholdsmæssigt afslag.

6.5 Viser PrecaGloves undersøgelse af Ydelsen efter reklamationen er fremsat at denne ikke er behæftet med en mangel, er PrecaGlove berettiget til at returnere Ydelsen til Kunden, for Kundens regning og risiko, og PrecaGlove har krav på betaling for anvendt tid og materialer i forbindelse med undersøgelsen.

7 Produktansvar

7.1 PrecaGlove er ansvarlig for produktskader i henhold til produktansvarsloven med de undtagelser der følger af Leveringsbetingelserne.

7.2 PrecaGloves ansvar for produktskader kan aldrig overstige dækningssummen i PrecaGloves til enhver tid gældende produktansvarsforsikring, ligesom PrecaGlove heller ikke i øvrigt er ansvarlig for produktansvar, medmindre der foreligger dækning under produktansvarsforsikringen. Dækningssummen på Leverandørens produktansvarsforsikring udgør DKK 10 millioner pr. år.

7.3 Hvis PrecaGlove måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand i et videre omfang, end det følger af Leveringsbetingelserne, er Kunden pligtig til at skadesløsholde PrecaGlove for ethvert tab og omkostning i den forbindelse.

7.4 Punkt 8.1 finder tilsvarende anvendelse vedrørende krav, der opstår som følge af produktansvar.

8 Ansvarsbegrænsning

8.1 PrecaGlove er i intet tilfælde ansvarlig over for Kunden for profit- og avancetab, følgeskader og indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, tab af produktion, omsætning, goodwill eller forventede besparelser.

8.2 PrecaGloves ansvar for tab eller skade ved mangler, er i ethvert tilfælde begrænset til det fakturerede beløb, eksklusive moms eller andre afgifter, for Ydelsen.

9 Immatterielle rettigheder

9.1 Alle immaterielle rettigheder tilknyttet Ydelsen og resultater heraf er og forbliver PrecaGloves ejendom.

10 Force majeure

10.1 Ingen af parterne skal anses for at have misligholdt en forpligtelse i det omfang og i den periode, en part er forhindret i at opfylde en sådan forpligtelse på grund af en force majeure-begivenhed.

10.2 Force majeure-begivenheder omfatter udefra kommende omstændigheder, som mennesker ikke kan afværge, krig, mobilisering, virus, cyberangreb, naturkatastrofe, strejke, lockout, brand, skade på produktionsanlæg, import- og eksportforskrifter, udbrud af epidemier eller pandemier, internationale sundhedskriser samt andre uforudseelige begivenheder, der er uden for den pågældende parts kontrol.

11 Fortrolighed

11.1 Enhver form for information, som ikke er offentlig tilgængelig, herunder tegninger og tekniske dokumenter, overdraget af PrecaGlove til Kunden, forbliver PrecaGloves ejendom og skal behandles fortroligt af Kunden.

12 Tvister

12.1 Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til Aftalen, som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af regler, der fører til anvendelse af anden end dansk lovgivning.

12.2 Enhver tvist, uoverensstemmelse og/eller krav, der måtte opstå som følge af eller som er forbundet med Aftalen, skal afgøres ved de almindelige domstole ved PrecaGloves hjemting.